Atık Su Arıtma 

Atık su arıtımında uygulanan metotları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür.

 

Bunlardan fiziksel arıtmadan çökeltim ve flotasyonprosesiyle çökebilen veya yüzebilen tanecikler ayrılmakta; kimyasal arıtmada çözünmüş ya da kolloidal boyuttaki tanecikler pıhtılaştırılıp yumaklaştırılarak çökebilir hale getirilmekte;biyolojik arıtmada ise çözünmüş maddeler kısmen biyolojik kütlelerin bir araya gelerek oluşturduğu kolay çökebilen yumaklara, kısmen de mikroorganizmaların enerji ihtiyaçları için yaptıkları solunum sırasında çıkan gazlara ve diğer stabilize olmuş son ürünlere dönüştürülmektedir.

 

Biyolojik ve kimyasal arıtma ünitelerinin yükünü azaltmak için, öncelikle fiziksel ön işlemler uygulanır. Mekanik arıtma olarak isimlendirilen ve genellikle ızgara, kum tutucu ve ön çökeltim ünitelerinden meydana gelen ön işlemlerden sonra, biyolojik veya kimyasal arıtma uygulanabilir. Biyolojik ya da kimyasal arıtmada oluşan yumaklar, mekanik işlemlerle sudan uzaklaştırılır.

 

Tesis İşletmeciliği

Üretim ve personel kullanımından kaynaklanan endüstriyel ve evsel atıksularınızın arıtıldığı ve kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinizi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca belirtilen standartlara uygun olacak şekilde işleterek sizin yasal yükümlülüklerinizi üstleniyoruz.

 

Proses Dizaynı

Atıksu Arıtma Tesislerinizin işletilmesi sırasında yaşadığınız sorunları irdeleyerek uzman mühendis kadromuzla tesisinizde çalışmalar yaparak sorunlarınıza kalıcı çözümler buluyoruz.

 

Kimyasal Arıtım Sistemleri

Kimyasal arıtma, atık sularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamak veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotlardır.

Kimyasal arıtma suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin, kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi veya kolloidal ve askıdaki taneciklerin pıhtı ve yumaklar oluşturarak çökeltilmesinin sağlanmasını amaçlar. Kimyasal arıtmada kil, kalsit, polielektrolit, aktif silika, çeşitli alkali ve asitler gibi yumaklaştırmaya yardımcı maddeler (koagülant yardımcıları) kullanılır.

 

İleri ve Son Arıtım Sistemleri

İleri ve son arıtma genelde, klasik biyolojik arıtmadan çıkan atık suyun kalitesini daha fazla iyileştirmek için uygulanan arıtma olup, azot ve fosfor giderme, filtrasyon, adsorpsiyon, dezenfeksiyon, iyon değiştirme, ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve kimyasal çöktürme yöntemleri olarak tanımlanırlar.

 

Fiziksel Arıtım Sistemleri

Arıtma tesislerinde uygulanan fiziksel arıtma üniteleri ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzer madde tutucular, dengeleme, çökeltim ve yüzdürme havuzlarıdır. 

 

Biyolojik Arıtım Sistemleri

Biyolojik arıtma, atıksuların içinde bulunan ve kirletici madde olarak tanımlanan askıda ve çözünmüş halde bulunan organik ve inorganik karakterli maddelerin mikroorganizmalar tarafından aerobik ve anaerobik ve fakültatif şartlarda parçalanarak çevresel açıdan zararsız bileşiklere dönüştürülmesi işlemlerine verilen genel addır.

 

İyileştirme Çalışmaları

Atıksu Arıtma Tesislerinizin işletilmesi sırasında yaşadığınız sorunları irdeleyerek uzman mühendis kadromuzla tesisinizde çalışmalar yaparak sorunlarınıza kalıcı çözümler buluyoruz.

© 2022  enva tüm hakları saklıdır.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic